Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Dit is een niet gelimiteerde opsomming van de voorwaarden die u uitleggen hoe u gebruik kan maken van onze website www.lerobel.be en alle andere diensten die we verlenen aan de bezoeker, als een gast of als een geregistreerde gebruiker. Neem de tijd om deze voorwaarden te lezen vooraleer u onze diensten gebruikt.

Door het bezoeken en gebruiken van onze website geeft u aan dat u deze voorwaarden gelezen hebt en die aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met onze voorwaarden vragen wij u te onthouden van gebruik van onze website.

Informatie over ons

Als u ons wil bereiken, of als u enig bezwaar hebt over inhoud op onze website, of als u gebruik wilt maken van inhoud van onze website, vragen we u contact op te nemen via info@lerobel.be

Gebruik van onze website

Dit is een website van Lerobel NV, onderneming volgens Belgisch recht - verder te noemen Lerobel. Ons postadres is Hellebeemden 10, 3500 Hasselt (België). Toegang tot en gebruik van de site van Lerobel is onderworpen aan de hieronder genoemde voorwaarden en aan de van toepassing zijnde wetten.

Lerobel kan toegang tot haar website blokkeren of opschorten zonder enige kennisgeving (zie hieronder), en kan toegang tot sommige delen of de volledige website beperken voor (bepaalde) gebruikers. Om onze website te gebruiken moet u voldoen aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik (zie verder).

Intellectuele eigendom

De structuur, de vormgeving en het geheel van de elementen waardoor deze site wordt gevormd, worden beschermd ten voordele van Lerobel, met name door de auteurswet en overeenkomstig recht, wetgeving ten aanzien van computerprogrammatuur en wetgeving op het vlak van gegevensbestanden. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van Lerobel niet te schaden. Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Lerobel enige informatie, bestand, product of dienst die via deze site verleend of verkregen wordt geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te vertonen, te vertalen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen, noch om de hiervoor genoemde elementen te bewerken tot of te verwerken in eigen werkstukken. Dit geldt voor elke vorm en elk middel, elektronisch, mechanisch of ander. Elke inbreuk hierop is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.

Voorbehoud van rechten en juridische bevoegdheid

Om eventueel opgelopen schade te kunnen verhalen, behoudt Lerobel zich het recht voor juridische actie te ondernemen in geval van handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Behoudens dwingende regels van internationaal publiek- en privaat recht die aan de gebruiker opgelegd zijn, is Belgisch recht van toepassing in de relaties tussen Lerobel en de gebruiker. De rechtbank van Hasselt is als enige bevoegd.

Lerobel behoudt zich het recht voor om iedere bezoeker in geval van kennelijk misbruik van de inhoud van haar site, éénzijdig en zonder aankondiging vooraf, gehele of gedeeltelijke toegang tot haar site te ontzeggen.

Links met websites van derden

Links van deze website naar andere sites die niet door Lerobel worden beheerd, worden louter ter informatie aangeboden en behoren tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaren of de beheerders van die betreffende website.

Lerobel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van de eigenaars of beheerders van deze sites. Het opnemen van genoemde links houdt niet in, dat Lerobel de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt. Lerobel wijst daarom iedere verantwoordelijkheid af voor zowel de sites op zich als voor alle inhoudelijke elementen die hiermee verspreid worden, alsmede voor de omgang met persoonlijke gegevens door de beheerders van deze gelinkte websites.

Beperking van de aansprakelijkheid

Lerobel stelt alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken. De informatie op onze website wordt zonder enige garantie of aansprakelijkheid ter beschikking gesteld. Er is geen verplichting naar volledigheid en accuraatheid van de beschikbare informatie. Lerobel is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voortkomt door foutieve informatie of onvolledigheid van beschikbare informatie. Lerobel is niet verantwoordelijk voor de ontoegankelijkheid van de website op eender welk moment om welke reden dan ook, onderhoud, actualisering of andere, noch voor de gevolgen hiervan voor de gebruiker of een derde.

Lerobel is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen door of via haar site. Lerobel is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van haar voorlichtingsmateriaal. Zij wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van iedere inbraak in haar informatiesystemen en voor de ontvreemding van welk gegeven dan ook, dat daarvan het gevolg zou kunnen zijn. Lerobel stelt echter alles in het werk om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Flanders Investment & Trade